Sunday, May 2, 2021

ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล ( นัยที่ 2 )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล ( นัยที่ 2 )

       มหาราชะ ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้

       เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว เว้นจากการฉันในราตรีและวิกาล 

       เป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำ การขับร้อง การประโคมและการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกแก่กุศล

       เป็นผู้เว้นขาดจากการประดับประดา คือทัดทรงตกแต่งด้วยมาลาและของหอมและเครื่องลูบทา

       เป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่

       เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทอง

       เป็นผู้เว้นขาดจากการรับข้าวเปลือก

       เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ

       เป็นผู้เว้นขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิง

       เป็นผู้เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย

       เป็นผู้เว้นขาดจากการรับแพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ทั้งผู้และเมีย

       เป็นผู้เว้นขาดจากการรับที่นาและที่สวน

       เป็นผู้เว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตไปในที่ต่างๆ 

       เป็นผู้เว้นขาดจากการซื้อและการขาย

       เป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง การลวงด้วยของปลอมและการฉ้อด้วยเครื่องนับ 

       เป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยการนับสินบนและล่อลวง 

       เป็นผู้เว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจำจอง การซุ่มทำร้าย การปล้นและการกรรโชก

       แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ลักษณะภิกษุผู้มีศีล  /  หัวข้อย่อย : ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล ( นัยที่ 2 )  /  หัวข้อเลขที่ : 123  /  -บาลี สี. ที. 9/84/103.  /  หน้าที่ : 322 , 323 

- END -