Sunday, September 12, 2021

อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตให้มอบปาริสุทธิ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตให้มอบปาริสุทธิ
 


อนุญาตให้มอบปาริสุทธิ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 181 )


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมกัน สงฆ์จักทำอุโบสถ 


       …ยังมีภิกษุอาพาธ ท่านมาไม่ได้…  


       337. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ  


วิธีมอบปาริสุทธิ


       338. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบปาริสุทธิ อย่างนี้

       ภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์ เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำมอบปาริสุทธิอย่างนี้ว่า

       ข้าพเจ้าขอมอบปาริสุทธิ ขอท่านจงนำปาริสุทธิของข้าพเจ้าไป ขอท่านจงบอกปาริสุทธิของข้าพเจ้า

       ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้ 

       เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว 

       ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ

       ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้

       ภิกษุทั้งหลาย พึงใช้เตียงหรือตั่ง หามภิกษุอาพาธนั้นมาในท่ามกลางสงฆ์ แล้วทำอุโบสถ


       339. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกภิกษุผู้พยาบาลไข้คิดอย่างนี้ว่า

       ถ้าพวกเราจักย้ายภิกษุอาพาธ อาพาธจักกำเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึง มรณภาพ ดังนี้ ไม่พึงย้ายภิกษุอาพาธสงฆ์พึงไปทำอุโบสถในสำนักภิกษุอาพาธนั้น

       แต่สงฆ์เป็นวรรค ไม่พึงทำอุโบสถ

       ถ้าขืนทำ ต้องอาบัติทุกกฏ 


       340. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำ ปาริสุทธิ หลบไปจากที่นั้น ภิกษุอาพาธพึงมอบปาริสุทธิแก่รูปอื่น


       341. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว

       ถ้าภิกษุ ผู้นำปาริสุทธิสึกเสียในที่นั้นแหละ ถึงมรณภาพ

       ปฏิญาณเป็น สามเณร

       ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา

       ปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุ

       ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต  

       
ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน

       ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา

       ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสีย ฐานไม่เห็นอาบัติ

       ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำคืนอาบัติ

       ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก

       ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์

       ปฏิญาณเป็นไถยสังวาส * * * ( 1 ) 

       
ปฏิญาณเป็น ผู้เข้ารีดเดียรถีย์

       ปฏิญาณเป็นสัตว์ดิรัจฉาน

       ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่ามารดา

       ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดา

       ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์

       ปฏิญาณเป็น ผู้ประทุษร้ายภิกษุณี

       ปฏิญาณเป็นผู้ทำลายสงฆ์

       ปฏิญาณเป็น ผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต

       ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก * * * ( 2 )  

       ภิกษุอาพาธพึงมอบปาริสุทธิแก่รูปอื่น 


       342. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิหลบไปเสียในระหว่างทาง ปาริสุทธิไม่เป็นอันนำมา


       343. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิสึกเสียในระหว่างทาง ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเป็น อุภโตพยัญชนก ปาริสุทธิไม่เป็นอันนำมา


       344. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์แล้วหลบไปเสีย ปาริสุทธิเป็นอันนำมาแล้ว 


       345. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์แล้วสึกเสีย ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเป็น อุภโตพยัญชนก ปาริสุทธิเป็นอันนำมาแล้ว 


       346. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์แล้ว หลับเสียไม่ได้บอก เผลอไปไม่ได้บอก เข้าสมาบัติไม่ได้บอก ปาริสุทธิเป็นอันนำมาแล้ว

       ภิกษุผู้นำ ปาริสุทธิ ไม่ต้องอาบัติ 


       347. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์แล้ว แกล้งไม่บอก ปาริสุทธิเป็นอันนำมาแล้ว

       แต่ภิกษุผู้นำปาริสุทธิ ต้องอาบัติทุกกฏ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * ( 1 )  ไถยสังวาส หมายถึง คนลักเพศ คือ ไม่ใช่ภิกษุ แต่ปลอมบวชเป็นภิกษุ ( หน้า 240  /  เรื่อง มหาขันธกะ : ทรงห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีดมิให้อุปสมบท ) - ผู้รวบรวม  


* * * ( 2 )  อุภโตพยัญชนก หมายถึง คน 2 เพศ คือมีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง ( หน้า 243  /  เรื่อง มหาขันธกะ : บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท 20 จำพวก ) - ผู้รวบรวม 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : อุโบสถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตให้มอบปาริสุทธิ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 285 , 286 , 287
 - END -