Friday, September 24, 2021

วัสสูปนายิกขันธกะ : ปฏิญาณจำพรรษาหลัง

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง วัสสูปนายิกขันธกะ : ปฏิญาณจำพรรษาหลัง
 ปฏิญาณจำพรรษาหลัง


       869. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง 

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       เธอไม่มีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ 

       และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ 


       870. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ได้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง 

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       เธอมีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว … 


       871.… เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน ไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย … 


       872.… เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย … 


       873.… เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน แล้วหลีกไปด้วย สัตตาหกรณียะ 

       เธออยู่ภายนอกพ้น 7 วัน 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ  

       และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ 


       874. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง 

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน แล้วหลีกไปด้วย สัตตาหกรณียะ 

       เธอกลับมาภายใน 7 วัน 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ 

       และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ 


       875. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง … 


       876.… ยังอีก 7 วัน จะครบ 4 เดือน อันเป็นที่บานแห่งดอกโกมุท 

       เธอมีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นจะมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม

       วันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ

       และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ 


       877.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง 

       เธอเข้าไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถ ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

              เธอไม่มีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว … 


       878.… เธอมีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว … 


       879.… เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน ไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย … 


       880. … เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย … 


       881. … เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน แล้วหลีกไปด้วย สัตตาหกรณียะ 

       เธออยู่ภายนอกพ้น 7 วัน 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาหลังของเธอไม่ปรากฏ 

       และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ 


       882. … เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน แล้วหลีกไปด้วย สัตตาหกรณียะ

       เธอกลับมา ภายใน 7 วัน 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ 

       และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ 


       883. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง …  


       884. … ยังอีก 7 วันจะครบ 4 เดือน อันเป็นที่บานแห่งดอกโกมุท 


       เธอมีกิจจำเป็น หลีกไปเสีย 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นจักมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม 

       วันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ  

       และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

วัสสูปนายิกขันธกะ จบ  


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 3 : วัสสูปนายิกขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : วัสสูปนายิกขันธกะ : ปฏิญาณจำพรรษาหลัง * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 357 , 358 , 359
 


- จบ -