Sunday, September 26, 2021

ปวารณาขันธกะ : วันปวารณามี 2

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปวารณาขันธกะ : วันปวารณามี 2วันปวารณามี 2 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 228 )  


       ครั้งนั้นแลภิกษุทั้งหลายสงสัยว่า วันปวารณามีกี่วัน. …

       ตรัสว่า 


       891. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันปวารณานี้มี 2 คือ

       วัน 14 ค่ำ

       วัน 15 ค่ำ 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันปวารณามี 2 เท่านี้แล  


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : ปวารณาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ปวารณาขันธกะ : วันปวารณามี 2 * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 362 - จบ -