Saturday, September 18, 2021

วัสสูปนายิกขันธกะ : การจำพรรษา 2 อย่าง

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง วัสสูปนายิกขันธกะ : การจำพรรษา 2 อย่าง
 การจำพรรษา 2 อย่าง


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 206 )


       ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายคิดกันว่า พวกเราพึงจำพรรษาเมื่อไรหนอ … ตรัสว่า 


       545. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จำพรรษาในฤดูฝน       ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายคิดกันว่า วันเข้าพรรษามีกี่วันหนอ … ตรัสว่า 


       546. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันเข้าพรรษานี้มี 2 คือ 

       ปุริมิกา วันเข้าพรรษาต้น 1 

       ปัจฉิมิกา วันเข้าพรรษาหลัง 1 

       เมื่อพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้ววันหนึ่ง พึงเข้าพรรษาต้น

       เมื่อพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้วเดือนหนึ่ง พึงเข้าพรรษาหลัง

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันเข้าพรรษามี 2 วัน เท่านี้แล  * * * พระฉัพพัคคีย์เที่ยวจาริกทุกเวลา 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 207 )  


       547.…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจำพรรษา ไม่อยู่ให้ตลอด 3 เดือนต้น หรือ ๓ เดือนหลัง ไม่พึงหลีกไปสู่จาริก

       รูปใดหลีกไป ต้องอาบัติทุกกฏ * * * พระฉัพพัคคีย์ไม่จำพรรษา 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 208 )  


       548. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไม่จำพรรษาไม่ได้

       รูปใดไม่จำพรรษา ต้องอาบัติทุกกฏ 


       สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ไม่ประสงค์จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา แกล้งล่วงเลยอาวาสไปเสีย … ตรัสว่า  


       549. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ประสงค์จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา ไม่พึงแกล้งล่วงเลยอาวาสไปเสีย

       รูปใดล่วงเลยไปเสีย ต้องอาบัติทุกกฏ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 3 : วัสสูปนายิกขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : วัสสูปนายิกขันธกะ : การจำพรรษา 2 อย่าง * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 320 , 321- จบ -