Sunday, September 26, 2021

ปวารณาขันธกะ : ทรงอนุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปวารณาขันธกะ : ทรงอนุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา
 ทรงอนุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 227 )  


       …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พระฉัพพัคคีย์ เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายนั่งกระโหย่งปวารณาอยู่ ยังนั่งบนอาสนะ จริงหรือ 

       จริง พระพุทธเจ้าข้า   


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษพวกนั้น เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายนั่งกระโหย่งปวารณาอยู่ จึงได้นั่งอยู่บนอาสนะเล่า …


       888. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบรรดาภิกษุผู้เถระนั่งกระโหย่งปวารณาอยู่ ภิกษุไม่พึงนั่งบนอาสนะ

       รูปใดนั่ง ต้องอาบัติทุกกฏ 


       889. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทุกรูปนั่งกระโหย่งปวารณา 


       สมัยต่อมา พระเถระรูปหนึ่งชรา ทุพพลภาพ นั่งกระโหย่งรอคอยอยู่จนกว่าภิกษุทั้งหลายจะปวารณาเสร็จทุกรูป ได้เป็นลมล้มลง … 


       890. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่งกระโหย่งในระหว่างที่ยังปวารณา

       และอนุญาตให้ภิกษุปวารณาแล้ว นั่งบนอาสนะ


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : ปวารณาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ปวารณาขันธกะ : ทรงอนุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา* * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 362- จบ -