Saturday, September 18, 2021

อุโบสถขันธกะ : บุคคลที่อยู่ในบริษัท ที่ทรงห้ามสวดปาติโมกข์

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุโบสถขันธกะ : บุคคลที่อยู่ในบริษัท ที่ทรงห้ามสวดปาติโมกข์
 บุคคลที่อยู่ในบริษัท ที่ทรงห้ามสวดปาติโมกข์ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 201 )  


       522. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีภิกษุณีนั่งอยู่ด้วย รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ 


       523. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่มีสิกขมานานั่งอยู่ด้วย … 


       524. … ในบริษัทที่สามเณรนั่งอยู่ด้วย … 


       525. … ในบริษัทที่สามเณรีนั่งอยู่ด้วย … 


       526. … ในบริษัทที่ภิกษุผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ด้วย … 


       527. ไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่ภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุ นั่งอยู่ด้วย

       รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ         528. ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัตินั่งอยู่ด้วย

       รูปใดสวด พึงปรับอาบัติตามธรรม        529. … ในบริษัทที่ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่กระทำคืนอาบัติ นั่งอยู่ด้วย … 


       530. ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก นั่งอยู่ด้วย

       รูปใดสวด พึงปรับอาบัติตามธรรม        531. ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่บัณเฑาะก์ นั่งอยู่ด้วย

       รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ        532. ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่คนลักเพศ นั่งอยู่ด้วย … 


       533. … ในบริษัทที่ภิกษุเข้ารีดเดียรถีย์ นั่งอยู่ด้วย … 


       534. … ในบริษัทที่คนคล้ายสัตว์ดิรัจฉาน นั่งอยู่ด้วย … 


       535. … ในบริษัทที่คนฆ่ามารดา นั่งอยู่ด้วย … 


       536. … ในบริษัทที่คนฆ่าบิดา นั่งอยู่ด้วย …


       537. … ในบริษัทที่คนฆ่าพระอรหันต์ นั่งอยู่ด้วย … 


       538. … ในบริษัทที่คนประทุษร้ายภิกษุณี นั่งอยู่ด้วย …


       539. … ในบริษัทภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ นั่งอยู่ด้วย … 


       540. … ในบริษัทที่คนผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต นั่งอยู่ด้วย … 


       541. ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่ อุภโตพยัญชนก นั่งอยู่ด้วย 

       รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 202 )  


       542. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงทำอุโบสถด้วยการให้ ปาริสุทธิ ค้างคราว เว้นแต่บริษัทยังไม่ลุกไป 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 203 )  


       543. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ไม่พึงทำอุโบสถในกาลมิใช่วันอุโบสถ

       เว้นแต่วันสังฆสามัคคี 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


อุโบสถขันธกะ จบ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : อุโบสถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อา * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 317 , 318 , 319- จบ -