Sunday, September 12, 2021

อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตให้มอบฉันทะ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตให้มอบฉันทะทรงอนุญาตให้มอบฉันทะ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 182 )


       ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมกัน สงฆ์จักทำกรรม 


       … ยังมีภิกษุอาพาธ ท่านมาไม่ได้ … รับสั่งว่า 


       348. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบฉันทะ


วิธีมอบฉันทะ


       349. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบฉันทะ อย่างนี้ 

       ภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำมอบฉันทะอย่างนี้ว่า

       ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ขอท่านจงนำฉันทะของข้าพเจ้าไป ขอท่านจงบอกฉันทะของข้าพเจ้า

       ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้

       เป็นอันภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว 


       ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา

       ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธมอบฉันทะ 


       ถ้าได้ภิกษุผู้รับอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือตั่งหามภิกษุอาพาธนั้นมาในท่ามกลางสงฆ์แล้วทำกรรม 


       350. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกภิกษุผู้พยาบาลไข้คิดอย่างนี้ว่า

       ถ้าพวกเราจักย้ายภิกษุอาพาธ อาพาธจักกำเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึงมรณะภาพ ดังนี้

       ไม่พึงย้ายภิกษุอาพาธ สงฆ์พึงไปทำกรรมในสำนักภิกษุอาพาธนั้น

       แต่สงฆ์เป็นวรรค ไม่พึงทำกรรม

       ถ้าขืนทำ ต้องอาบัติทุกกฏ 


       351. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะหลบไปเสียจากที่นั้น ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแก่รูปอื่น 


       352. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะสึกเสียในที่นั้นแหละ ถึงมรณภาพเสีย ป

       ฏิญาณเป็นสามเณร

       ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา

       ปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุ

       ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต

       ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน

       ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา

       ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ

       ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำคืนอาบัติ

       ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก

       ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์

       ปฏิญาณเป็นไถยสังวาส

       ปฏิญาณเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีย์

       ปฏิญาณเป็นสัตว์ดิรัจฉาน

       ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่ามารดา

       ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดา

       ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์

       ปฏิญาณเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณี

       ปฏิญาณเป็นผู้ทำลายสงฆ์

       ปฏิญาณเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต

       ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก

       ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแก่รูปอื่น


       353. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะหลบไปเสียในระหว่างทาง ฉันทะไม่เป็นอันนำมา 


       354. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะสึกเสียในระหว่างทาง ถึงมรณะภาพ ...

       ปฏิญาณเป็น อุภโตพยัญชนก

       ฉันทะไม่เป็นอันนำมา 


       355. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าประชุมสงฆ์แล้วหลบไปเสีย

       ฉันทะเป็นอันนำมาแล้ว 


       356. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าประชุมสงฆ์แล้วสึกเสีย ถึงมรณภาพ ...

       ปฏิญาณเป็น อุภโตพยัญชนก

       ฉันทะเป็นอันนำมาแล้ว


       357. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าประชุมสงฆ์แล้วหลับเสียไม่ได้บอก

       เผลอไปไม่ได้บอก

       เข้าสมาบัติไม่ได้บอก

       ฉันทะเป็นอันนำมาแล้ว

       ภิกษุผู้นำฉันทะไม่ต้องอาบัติ 
 

       358. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว

       ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าประชุมสงฆ์แล้วแกล้งไม่บอก

       ฉันทะเป็นอันนำมาแล้ว

       แต่ภิกษุผู้นำฉันทะ ต้องอาบัติทุกกฏ 


       359. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ เราอนุญาตให้ภิกษุผู้มอบปาริสุทธิ มอบฉันทะ ด้วยเผื่อสงฆ์จะมีกรณียกิจ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : อุโบสถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตให้มอบฉันทะ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 287 , 288 , 289
 - END -