Thursday, September 16, 2021

อุโบสถขันธกะ : เปยยาลมุข 700 ติกะ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุโบสถขันธกะ : เปยยาลมุข 700 ติกะเปยยาลมุข 700 ติกะ * * * ( 1 )


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 196 )


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน 4 รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง 

       พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมา … 


       … พวกเธอไม่รู้ว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว … 


       … พวกเธอไม่เห็น ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่กำลังเข้ามาภายในสีมา … 


       … พวกเธอไม่เห็น ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่เข้ามาภายในสีมาแล้ว … 


       … พวกเธอไม่ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมา … 


       … พวกเธอไม่ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว … 


       โดยนัย 175 ติกะ 

       ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุเจ้าถิ่น 

       ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุเจ้าถิ่น 

       ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะ 

       ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ 

       รวมเป็น 700 ติกะ โดยเปยยาลมุข * * * ( 2 ) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * ( 1 )  เปยยาลมุข 700 ติกะ หมายถึง หัวข้อแห่งการละข้อความเกี่ยวกับลักษณะที่ภิกษุอื่นๆ เข้ามาสู่ สีมา ไว้จำนวน 700 ติกะ  /  ติกะ หมายถึง หมวดสาม , อย่างละสาม , ประกอบด้วย 3 - ผู้รวบรวม 


* * * ( 2 )  นำเหตุการณ์ขั้นตอนทั้ง 7 คือ ภิกษุประชุมกัน 4 รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง ( เริ่มจากข้อ [ 191 ] ไปจนถึง พวกเธอไม่ได้ยินว่ามีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว ในข้อ [ 196] ) แล้วนำไปคูณ 25 ติกะ ดังกล่าวมาแล้วในข้อ [ 191 ] - [ 195 ] เท่ากับ 175 ติกะ โดยแยกภิกษุผู้ทำอุโบสถ กับภิกษุผู้เข้าสู่สีมาเป็น 4 คู่ คือ

       ( 1 ) ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุเจ้าถิ่น

       ( 2 ) ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุเจ้าถิ่น 

       ( 3 ) ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะ

       ( 4 ) ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ แต่ละคู่ได้จำนวน 175 ติกะ และ 4 คู่คูณด้วย 175 ติกะ จึงเท่ากับ 700 ติกะ

       ที่มา : พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. 2549 - ผู้รวบรวม 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : อุโบสถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุโบสถขันธกะ : เปยยาลมุข 700 ติกะ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 309 - END -