Tuesday, September 21, 2021

วัสสูปนายิกขันธกะ : ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ์

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง วัสสูปนายิกขันธกะ : ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ์ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ์ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 213 )


       ก็โดยสมัยนั้นแล มหาวิหารของสงฆ์ชำรุดลง อุบาสกคนหนึ่งได้ให้ตัดเครื่อง ทัพพสัมภาระ ไว้ในป่า

       เขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลาย จะพึงขนเครื่อง ทัพพสัมภาระ นั้นไปได้ กระผมขอถวายเครื่อง ทัพพสัมภาระ นั้น … 

       ตรัสว่า 


       807. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ไปได้เพราะกรณียะของสงฆ์

       แต่ต้องกลับใน 7 วัน 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 3 : วัสสูปนายิกขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : วัสสูปนายิกขันธกะ : ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ์ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 345- จบ -