Sunday, September 19, 2021

วัสสูปนายิกขันธกะ : เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง วัสสูปนายิกขันธกะ : เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ
 เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ


* * * ทายกสร้างวิหารเป็นต้นถวาย


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 210 )


       ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ ตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว เสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลำดับ ลุถึงพระนครสาวัตถี 

       ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น 

       ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสกชื่ออุเทน ได้ให้สร้างวิหารอุทิศต่อสงฆ์ไว้ในโกศลชนบท 

       เขาได้ส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายจงมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย 


       ภิกษุทั้งหลายตอบไปอย่างนี้ว่า

       ท่านอุบาสก พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุจำพรรษา ไม่อยู่ให้ตลอด 3 เดือนต้น หรือ 3 เดือนหลัง ไม่พึงหลีกไปสู่จาริก ขออุบาสกอุเทนจงรอชั่วระยะเวลาที่ภิกษุทั้งหลายจำพรรษา ออกพรรษาแล้วจึงจักไปได้

       แต่ถ้าท่านจะมีกรณียกิจรีบด่วน จงให้ประดิษฐานวิหารไว้ในสำนักภิกษุเจ้าถิ่น ในโกศลชนบทนั้นนั่นแหละ 


       อุบาสกอุเทนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนเมื่อเราส่งทูตไปแล้ว พระคุณเจ้าทั้งหลายจึงได้ไม่มาเล่า เราก็เป็นทายก เป็นผู้ก่อสร้าง เป็นผู้บำรุงสงฆ์ 


       ภิกษุทั้งหลายได้ยินอุบาสกอุเทนเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 


       ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 


       551. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล 7 จำพวกส่งทูตมา เราอนุญาตให้ไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้

       แม้เมื่อเขาไม่ส่งมา เราไม่อนุญาต

       บุคคล 7 จำพวก คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล 7 จำพวกนี้ส่งทูตมา เราอนุญาตให้ไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้

       แต่เมื่อเขาไม่ส่งมา เราไม่อนุญาต พึงกลับใน 7 วัน 


       552. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ 

       ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย

       เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้

       แต่เมื่อเขาไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน 7 วัน 


       553. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียวอุทิศสงฆ์ … 


       554. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น … 


       555. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น … 


       556. … ได้ให้สร้างถ้ำ … 


       557.… ได้ให้สร้างบริเวณ … 


       558. … ได้ให้สร้างซุ้ม … 


       559. … ได้ให้สร้างโรงฉัน … 


       560. … ได้ให้สร้างโรงไฟ … 


       561. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี … 


       562. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี … 


       563. … ได้ให้สร้างที่จงกรม … 


       564. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม …  


       565. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ …  


       566. … ได้ให้สร้างโรงน้ำ … 


       567.… ได้ให้สร้างเรือนไฟ … 


       568. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ … 


       569. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี … 


       570. … ได้ให้สร้างมณฑป … 


       571. … ได้ให้สร้างอาราม … 


       572.… ได้ให้สร้างอารามวัตถุ … 


       573. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย 

       เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้ 

       แต่เมื่อเขาไม่ส่งมาก็ไม่พึงไป พึงกลับใน 7 วัน 


       574. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศภิกษุมากรูปด้วยกัน …


       575.… ได้ให้สร้างวิหารอุทิศภิกษุรูปหนึ่ง … 


       576.… ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว … 


       577.… ได้ให้สร้างเรือนชั้น … 


       578.… ได้ให้สร้างเรือนโล้น … 


       579.… ได้ให้สร้างถ้ำ … 


       580. … ได้ให้สร้างบริเวณ … 


       581. … ได้ให้สร้างซุ้ม … 


       582. … ได้ให้สร้างโรงฉัน … 


       583. … ได้ให้สร้างโรงไฟ … 


       584. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี … 


       585. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี … 


       586. … ได้ให้สร้างที่จงกรม … 


       587.… ได้ให้สร้างโรงจงกรม … 


       588. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ … 


       589.… ได้ให้สร้างโรงน้ำ …  


       590. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ … 


       591. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ … 


       592. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี … 


       593. … ได้ให้สร้างมณฑป … 


       594. … ได้ให้สร้างอาราม … 


       595. … ได้ให้สร้างอารามวัตถุ … 


       596. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย 

       เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้

       แต่เมื่อเขาไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน 7 วัน 


       597.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศภิกษุณีสงฆ์ … 


       598.… อุทิศภิกษุณีมากรูปด้วยกัน …  


       599.… อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง … 


       600. … อุทิศสิกขมานามากรูปด้วยกัน … 


       601. … อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง … 


       602. … อุทิศสามเณรมากรูปด้วยกัน … 


       603. … อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง … 


       604. … อุทิศสามเณรีมากรูปด้วยกัน … 


       605. … อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง … 


       606. … ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว … 


       607. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น … 


       608. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น … 


       609. … ได้ให้สร้างถ้ำ …  


       610. … ได้ให้สร้างบริเวณ … 


       611. … ได้ให้สร้างซุ้ม … 


       612. … ได้ให้สร้างโรงฉัน … 


       613. … ได้ให้สร้างโรงไฟ … 


       614. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี … 


       615. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี … 


       616. … ได้ให้สร้างที่จงกรม … 


       617. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม … 


       618. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ … 


       619. … ได้ให้สร้างโรงบ่อน้ำ … 


       620. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี … 


       621. … ได้ให้สร้างมณฑป … 


       622. … ได้ให้สร้างอาราม … 


       623. … ได้ให้สร้างอารามวัตถุ. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบภิกษุทั้งหลาย

       เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้

       แต่เมื่อเขาไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน 7 วัน 


       624. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างนิเวศน์เพื่อประโยชน์ตน … 


       625. … ได้ให้สร้างเรือนนอน … 


       626. … ได้ให้สร้างโรงเก็บของ … 


       627.… ได้ให้สร้างร้าน … 


       628. … ได้ให้สร้างโรงกลม … 


       629. … ได้ให้สร้างร้านค้า … 


       630. … ได้ให้สร้างโรงร้านค้า … 


       631. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น … 


       632. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น … 


       633. … ได้ให้สร้างถ้ำ …   


       634. … ได้ให้สร้างบริเวณ … 


       635. … ได้ให้สร้างซุ้ม … 


       636. … ได้ให้สร้างโรงฉัน … 


       637.… ได้ให้สร้างโรงไฟ … 


       638. … ได้ให้สร้างโรงครัว … 


       639. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี … 


       640. … ได้ให้สร้างที่จงกรม … 


       641. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ … 


       642. … ได้ให้สร้างโรงบ่อน้ำ … 


       643. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ …


       644. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ …  


       645. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี … 


       646. … ได้ให้สร้างมณฑป … 


       647.… ได้ให้สร้างอาราม … 


       648. … ได้ให้สร้างอารามวัตถุ อนึ่ง จะมีการมงคลแก่บุตรก็ดี จะมีการมงคลแก่ธิดาก็ดี เขาเจ็บไข้ก็ดี จะกล่าวพระสุตตันตะที่รู้เฉพาะก็ดี 

       ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา จักได้เรียนพระสุตตันตะนี้ไว้ โดยวิธีที่พระสุตตันตะนี้จะไม่เสื่อมสูญไปเสีย หรือว่าเขามีกิจหรือกรณียะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี 

       ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย 

       เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วย สัตตาหะกรณียะ ได้

       แต่เมื่อเขาไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน 7 วัน 


       649. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์

       ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย

       เมื่อนางส่งทูตมา พึงไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้

       แต่เมื่อนางไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน 7 วัน 


       650. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียวอุทิศสงฆ์ … 


       651. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น … 


       652. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น … 


       653. … ได้ให้สร้างถ้ำ … 


       654. … ได้ให้สร้างบริเวณ … 


       655. … ได้ให้สร้างซุ้ม … 


       656. … ได้ให้สร้างโรงฉัน … 


       657.… ได้ให้สร้างโรงไฟ … 


       658. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี … 


       659. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี … 


       660. … ได้ให้สร้างที่จงกรม …  


       661. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม … 


       662. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ … 


       663. … ได้ให้สร้างโรงบ่อน้ำ … 


       664. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ … 


       665. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ … 


       666. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี …


       667.… ได้ให้สร้างมณฑป … 


       668. … ได้ให้สร้างอาราม … 


       669. … ได้ให้สร้างอารามวัตถุ. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย 

       เมื่อนางส่งทูตมา พึงไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้

       แต่เมื่อนางไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน 7 วัน 


       670. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศภิกษุมากรูปด้วยกัน … 


       671. … อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง … 


       672.… อุทิศภิกษุณีสงฆ์ … 


       673.… อุทิศภิกษุณีมากรูปด้วยกัน … 


       674.… อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง … 


       675.… อุทิศสิกขมานามากรูปด้วยกัน … 


       676.… อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง … 


       677.… อุทิศสามเณรมากรูปด้วยกัน … 


       678.… อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง … 


       679.… อุทิศสามเณรีมากรูปด้วยกัน … 


       680. … อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง … 


       681. … ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว … 


       682. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น … 


       683. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น … 


       684. … ได้ให้สร้างถ้ำ … 


       685. … ได้ให้สร้างบริเวณ … 


       686. … ได้ให้สร้างซุ้ม … 


       687.… ได้ให้สร้างโรงฉัน … 


       688. … ได้ให้สร้างโรงไฟ … 


       689.… ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี … 


       690. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี … 


       691. … ได้ให้สร้างที่จงกรม … 


       692. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม … 


       693. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ … 


       694. … ได้ให้สร้างโรงบ่อน้ำ … 


       695. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ … 


       696. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ … 


       697.… ได้ให้สร้างสระโบกขรณี … 


       698.… ได้ให้สร้างมณฑป … 


       699.… ได้ให้สร้างอาราม … 


       700. … ได้ให้สร้างอารามวัตถุ 

       ถ้านางส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย

       เมื่อนางส่งทูตมา พึงไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้

       แต่เมื่อนางไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน 7 วัน 


       701. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างนิเวศน์ เพื่อประโยชน์ตน … 


       702. … ได้ให้สร้างเรือนนอน … 


       703. … ได้ให้สร้างโรงเก็บของ … 


       704. … ได้ให้สร้างร้าน … 


       705. … ได้ให้สร้างโรงกลม … 


       706. … ได้ให้สร้างร้านค้า … 


       707.… ได้ให้สร้างโรงร้านค้า … 


       708.… ได้ให้สร้างเรือนชั้น … 


       709.… ได้ให้สร้างเรือนโล้น … 


       710. … ได้ให้สร้างถ้ำ … 


       711. … ได้ให้สร้างบริเวณ … 


       712. … ได้ให้สร้างซุ้ม … 


       713. … ได้ให้สร้างโรงฉัน … 


       714. … ได้ให้สร้างโรงไฟ … 


       715. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี … 


       716. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี … 


       717.… ได้ให้สร้างที่จงกรม … 


       718.… ได้ให้สร้างโรงจงกรม … 


       719.… ได้ให้สร้างบ่อน้ำ … 


       720. … ได้ให้สร้างโรงน้ำ … 


       721. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ … 


       722.… ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ … 


       723.… ได้ให้สร้างสระโบกขรณี … 


       724.… ได้ให้สร้างมณฑป … 


       725.… ได้ให้สร้างอาราม … 


       726.… ได้ให้สร้างอารามวัตถุ

       อนึ่ง จะมีการมงคลแก่บุตรก็ดี จะมีการมงคลแก่ธิดาก็ดี เขาเจ็บไข้ก็ดี จะกล่าวพระสุตตันตะที่รู้เฉพาะก็ดี

       ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา จักได้เรียนพระสุตตันตะนี้ไว้ โดยวิธีที่พระสุตตันตะนี้จะไม่เสื่อมสูญไปเสีย หรือว่า เขามีกิจหรือกรณียะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

       ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย 

       เมื่อนางส่งทูตมา พึงไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้

       แต่เมื่อนางไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน 7 วัน 


       727.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ … 


       728.… ภิกษุณีได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ … 


       729.… สิกขมานาได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ … 


       730. … สามเณรได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ … 


       731. … สามเณรีได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ …  


       732.… อุทิศภิกษุมากรูปด้วยกัน … 


       733. … อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง … 


       734. … อุทิศภิกษุณีสงฆ์ … 


       735. … อุทิศภิกษุณีมากรูปด้วยกัน … 


       736.… อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง …  


       737.… อุทิศสิกขมานามากรูปด้วยกัน … 


       738.… อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง … 


       739.… อุทิศสามเณรมากรูปด้วยกัน … 


       740. … อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง … 


       741. … อุทิศสามเณรีมากรูปด้วยกัน … 


       742.… อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง … 


       743. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สามเณรีในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารเพื่อประโยชน์ตน … 


       744.… ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว … 


       745.… ได้ให้สร้างเรือนชั้น …

 
       746.… ได้ให้สร้างเรือนโล้น … 


       747.… ได้ให้สร้างถ้ำ … 


       748.… ได้ให้สร้างบริเวณ … 


       749.… ได้ให้สร้างซุ้ม …   


       750. … ได้ให้สร้างโรงฉัน … 


       751. … ได้ให้สร้างโรงไฟ …


       752.… ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี … 


       753. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี … 


       754.… ได้ให้สร้างที่จงกรม … 


       755.… ได้ให้สร้างโรงจงกรม … 


       756.… ได้ให้สร้างบ่อน้ำ … 


       757.… ได้ให้สร้างโรงบ่อน้ำ … 


       758.… ได้ให้สร้างสระโบกขรณี … 


       759.… ได้ให้สร้างมณฑป … 


       760. … ได้ให้สร้างอาราม … 


       761. … ได้ให้สร้างอารามวัตถุ

       ถ้านางส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย 

       เมื่อนางส่งทูตมา พึงไปด้วย สัตตาหกรณียะ ได้

       แต่เมื่อนางไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน 7 วัน 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 3 : วัสสูปนายิกขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : วัสสูปนายิกขันธกะ : เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ* * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 - จบ -