Friday, September 24, 2021

วัสสูปนายิกขันธกะ : ปฏิญาณจำพรรษาต้น

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง วัสสูปนายิกขันธกะ : ปฏิญาณจำพรรษาต้นปฏิญาณจำพรรษาต้น


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 222 )  


       855. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น  

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       เธอไม่มีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้น ไม่ปรากฏ

       และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ 


       856. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น 

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดหาเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       เธอมีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ

       และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ 


       857. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น 

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดหาเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน ไม่มีกิจจำเป็น หลีกไปเสีย  

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ  

       และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ  


       858. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น 

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน มีกิจจำเป็น หลีกไปเสีย  

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ

       และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ 


       859. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น 

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน แล้วหลีกไปด้วย สัตตาหกรณียะ 

       เธออยู่ภายนอกพ้น 7 วัน 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ 

       และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ 


       860. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น 

       เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน แล้วหลีกไปด้วย สัตตาหกรณียะ 

       เธอกลับมาภายใน 7 วัน 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏ  

       และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ 


       861. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น 

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       ยังอีก 7 วัน จะถึงวันปวารณา 

       เธอมีกิจจำเป็น หลีกไปเสีย 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นจะมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม 

       วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏ

       และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ 


       862. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถ ถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       เธอไม่มีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ

       และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ 


       863. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าวิหาร จัดหาเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ 

       เธอมีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว … 


       864. … เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน ไม่มีกิจจำเป็น หลีกไปเสีย … 


       865. … เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน มีกิจจำเป็น หลีกไปเสีย … 


       866. … เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน แล้วหลีกไปด้วย สัตตาหกรณียะ 

       เธออยู่ภายนอกพ้น 7 วัน  

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ  

       และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ 


       867. เธอพักอยู่ 2 - 3 วัน แล้วหลีกไปด้วย สัตตาหกรณียะ 

       เธอกลับมาภายใน 7 วัน  

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏ

       และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ 


       868. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น 

       เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถถึงวันแรม 1 ค่ำ จึงเข้าสู่วิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ กวาดบริเวณ

       ยังอีก 7 วัน จะถึงวันปวารณา 

       เธอมีกิจจำเป็น หลีกไป 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นจะมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม 

       วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏ

       และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 3 : วัสสูปนายิกขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : วัสสูปนายิกขันธกะ : ปฏิญาณจำพรรษาต้น * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 354 , 355 , 356 , 357- จบ -