Sunday, May 2, 2021

ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

       ภิกษุทั้งหลาย!  แม้พระเจ้าจักรพรรดิ ได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีปทั้ง 4

       เบื้องหน้าจากการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกาย อาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ถูกแวดล้อมอยู่
ด้วยหมู่นางอัปษร ในสวนนันทวัน ท้าวเธอเป็นผู้เอิบอิ่ม เพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง 5 อันเป็นของทิพย์อย่างนี้ก็ตาม

       แต่กระนั้น ท้าวเธอก็ยังรอดพ้นไปไม่ได้ จากนรก จากกำเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต และจากอบาย ทุคติ วินิบาต

       ภิกษุทั้งหลาย!  ส่วนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้

       แม้เป็นผู้ยังอัตตภาพให้พอเป็นไปด้วยคำข้าวที่ได้มาจากบิณฑบาตด้วยปลีแข้งของตนเอง พันกายด้วยการนุ่งห่มผ้าปอนๆ ไม่มีชาย

       หากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยธรรม 4 ประการ

       เธอก็ยังสามารถ รอดพ้นเสียได้จากนรก จากกำเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต และจากอบาย ทุคติ วินิบาต 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ธรรม 4 ประการนั้นเป็นไฉน ?  

       4 ประการคือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้

       เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว ในองค์พระพุทธเจ้า... ในองค์พระธรรม... ในองค์พระสงฆ์...

       เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย ชนิดเป็นที่พอใจเหล่าอริยเจ้า อันเป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย... ดังนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  ระหว่างการได้ทวีปทั้ง 4 กับการได้ธรรม 4 ประการนี้นั้น การได้ทวีปทั้ง 4 มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ 16 ของการได้ธรรม 4 ประการนี้ เลย 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพานและการพ้นทุกข์  /  หัวข้อย่อย : ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  /  หัวข้อเลขที่ : 106  /  -บาลี มหาวาร. สํ. 19/428-429/1411-1413.  /  หน้าที่ : 286 , 287  

- END -