Sunday, May 2, 2021

สัทธานุสารี

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สัทธานุสารี 


      ภิกษุทั้งหลาย!  ตา.. หู.. จมูก.. ลิ้น.. กาย.. ใจ เป็น สิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยน เป็นอย่างอื่นเป็นปกติ

       ภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลใด มีความเชื่อ น้อมจิตไปในธรรม 6 อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้

       บุคคลนี้ เราเรียกว่าเป็น สัทธานุสารี

       หยั่งลงสู่ สัมมัตตนิยาม ( ระบบแห่งความถูกต้อง )

       หยั่งลงสู่ สัปปุริสภูมิ ( ภูมิแห่งสัตบุรุษ )

       ล่วงพ้นบุถุชนภูมิ

       ไม่อาจที่จะกระทำกรรม อันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรก กำเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย 

       และไม่ควรที่จะทำกาละ ( ตาย ) ก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพานและการพ้นทุกข์  /  หัวข้อย่อย : สัทธานุสารี  /  หัวข้อเลขที่ : 107  /  -บาลี ขนฺธ สํ. 17/278/469.  /  หน้าที่ : 288 

- END -