Sunday, May 2, 2021

ธัมมานุสารี

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ธัมมานุสารี 


       ภิกษุทั้งหลาย!  ธรรม 6 อย่างเหล่านี้ ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใด

       ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้ เราเรียกว่า ธัมมานุสารี

       หยั่งลงสู่ สัมมัตตนิยาม ( ระบบแห่งความถูกต้อง )

       หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ ( ภูมิแห่งสัตบุรุษ )

       ล่วงพ้นบุถุชนภูมิ

       ไม่อาจที่จะกระทำกรรม อันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรก กำเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย

       และไม่ควรที่จะทำกาละ ( ตาย ) ก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพานและการพ้นทุกข์  /  หัวข้อย่อย : ธัมมานุสารี  /  หัวข้อเลขที่ : 108  /  -บาลี ขนฺธ. สํ. 17/278/469.  /  หน้าที่ : 289  

- END -