Sunday, May 2, 2021

ความรู้สึกภายในใจ เมื่อละตัณหา ( ความอยาก ) ได้

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความรู้สึกภายในใจ เมื่อละตัณหา ( ความอยาก ) ได้  

       เราเมื่อยังค้นไม่พบแสงสว่าง มัวเสาะหานายช่างปลูกเรือน ( คือตัณหา ผู้ก่อสร้างเรือนคืออัตตภาพ ) อยู่

       ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ กล่าวคือ ความเกิดแล้ว เกิดอีกเป็นอเนกชาติ

       ความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติ

       แน่ะ นายช่างผู้ปลูกสร้างเรือน ! 

       เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจักสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้

       โครงเรือน ( คือกิเลสที่เหลือเป็นเชื้อเกิดใหม่ ) ของเจ้า เราหักเสียยับเยินหมดแล้ว

       ยอดเรือน ( คืออวิชชา ) เราขยี้เสียแล้ว

       จิตของเรา ถึงความเป็นธรรมชาติ ที่อารมณ์จะยุแหย่ ยั่วเย้าไม่ได้เสียแล้ว

       มันได้ลุถึงความหมดอยากทุกอย่าง

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพานและการพ้นทุกข์  /  หัวข้อย่อย : ความรู้สึกภายในใจ เมื่อละตัณหา ( ความอยาก ) ได้  /  หัวข้อเลขที่ : 120  /  -บาลี ธ. ขุ. 25/35/21.  /  หน้าที่ : 315 

- END -