Monday, December 13, 2021

บัณเฑาะก์

 

บัณเฑาะก์ 


       บัณเฑาะก์ ( อ่านว่า บัน - เดาะ ) - ในพระพุทธศาสนา บัณเฑาะก์ หมายถึง ผู้แสดงออกในพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากภาวรูป ของตน  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

       กลุ่มบัณเฑาะก์ทางจิตภาพ และกลุ่มบัณเฑาะก์ทางกายภาพ

       สาเหตุที่ทําให้มนุษย์เป็นบัณเฑาะก์มี 3 ประการ ได้แก่

       1. อํานาจกรรมและวิบาก ที่เป็นอกุศลกรรม ในชาติก่อน จากการประพฤติผิดศีลข้อ 3 กาเมสุมิจฉาจาร


       2. สาเหตุจากอกุศลวิบากในชาตินี้


       3. สาเหตุจากแรงอธิษฐาน


       และสถานภาพของบัณเฑาะก์ มี 2 ประการ ได้แก่  สถานภาพในความเป็น มนุษย์ และสถานภาพในความเป็นสถาบัน


       การบรรพชาอุปสมบทของบัณเฑาะก์

       ในพระวินัย มีพุทธบัญญัติห้ามบัณเฑาะก์บรรพชา อุปสมบท และตรัสห้ามพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับพวกบัณเฑาะก์

       พระภิกษุสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับบัณเฑาะก์ มี การปรับวินัย ตั้งแต่อาบัติปาราชิก อาบัติถุลลัจจัย อาบัติทุกกฏ

       ในสังคมปัจจุบัน พระภิกษุสามเณร ที่ เป็นบัณเฑาะก์ ทําให้สงฆ์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 


คําสําคัญ : บัณเฑาะก์ หมายถึง บุคคลที่เป็นชาย หรือเป็นหญิง แสดงออกในพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ไปจากภาวรูปของตน


- จบ -