Monday, December 13, 2021

เดียรถีย์

 

เดียรถีย์ 


       เดียรถีย์ ( อ่านว่า เดียน-ระ-ถี ) - ( สันสกฤต: tīrthika; บาลี: ติตฺถิย ) แปลว่า ผู้มีลัทธิดังท่าน้ำอันเป็นที่ข้าม

       หมายถึง นักบวชนอกศาสนาพุทธในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล มีหลายพวก เช่น ปริพาชก นิครนถ์ ดาบส อเจลก ( ชีเปลือย ) 

       ปัจจุบันคำนี้ถูกนำมาใช้เรียกผู้ทำนอกเรื่องหรือนอกรีตนอกรอย ประพฤตินอกธรรมนอกพระวินัยว่า พวกเดียรถีย์ ซึ่งถือเป็นคำดูถูกหรือคำด่า


- จบ -