Thursday, December 16, 2021

อุภโตพยัญชนก

 

อุภโตพยัญชนก       อุภโตพยัญชนก ความหมาย คือ คนมีทั้ง 2 เพศ    

       กะเทย ตรงกับคำบาลีว่า ’อุภโตพยัญชนก’ หมายถึง ’คนมีอวัยวะ ทั้งสองเพศคือเพศชายและหญิง’ ( อุภโต=2 , พยัญชนะ=ลักษณะ ) เพราะมี ’เครื่องหมาย เพศ’ ของชายและหญิงอยู่ในคนคนเดียว

       การเกิดมาเป็นกะเทยนั้นไม่ใช่จำกัดเฉพาะมนุษย์เท่านั้น พระไตรปิฎกหลายเล่มเช่น พระไตรปิฎกเล่ม 1 วิ.มหา.1/38/52 จำแนกไว้ว่ากะเทยมี 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ กะเทยที่เป็นมนุษย์ , กะเทยที่เป็น สัตว์เดรัจฉาน และกะเทยที่เป็นอมนุษย์

       ส่วนอีกคำคือ บัณเฑาะก์ ( บัน-เดาะ ) ตรงกับคำบาลี ว่า "ปณฺฑก" ทั้งนี้พระธรรมกิตติวงศ์ ( ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ) ราชบัณฑิต และเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ได้ให้ความหมายไว้ว่า "บัณเฑาะก์" ได้แก่ คน 3 ประเภท 

       1. ชายผู้ประพฤตินอกรีตในทาเสพกาม ( ผู้มีราคาะจัด ) 

       2.ชายผู้ถูกตอน หรือ ขันที 

       3. กะเทยโดยกำเนิด ( ผู้ไม่ปรากฏว่าชายหรือหญิง ( วินัยมุขเล่ม 3 )


       บัณเฑาะก์ ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นอภัพบุคคล คือ บุคคลที่ไม่สมควรบวชเป็นพระภิกษุ ผู้ห้ามบวช แะห้ามพระอุปัชฌาย์บวชเด็ดขาด ถ้าพระอุปัชฌาย์ฝ่าฝืนมีความผิดให้ถอดถอนจากตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์


- จบ -