Sunday, December 26, 2021

ธรรมวาที

 

ธรรมวาที 


       ธรรมวาที หมายถึง ผู้ที่กล่าวแสดงธรรมที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง เรียกว่า ธรรม วาที    


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       อธรรมวาที หมายถึง ผู้ที่กล่าวธรรมไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามความเป็นจริง   


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ธรรมวาที หมายถึง ผู้ที่กล่าวแสดงธรรมที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง เรียกว่า ธรรมวาที

       อธรรมวาที หมายถึง ผู้ที่กล่าวธรรมไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามความเป็นจริง

       ดังข้อความในพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม 4 ภาค 2 หน้า 91 

       ข้อความตอนหนึ่งจาก... ธรรมวาทีปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาผู้เป็นธรรมวาที 

       ( 499 ) ปริพาชกชื่อว่าชัมพุขาทกะ ถามท่านพระสารีบุตร ว่า "ดูก่อนท่านพระสารีบุตรใครหนอเป็นธรรมวาทีในโลก ใครหนอเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลก ใครหนอเป็นผู้ไปดีแล้วในโลก" 

       ท่านพระสารีบุตรตอบว่า "ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท่านผู้ใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ท่านผู้นั้นเป็นธรรมวาทีในโลก อนึ่ง ผู้ใดปฏิบัติ เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ท่านผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลก ราคะ โทสะ โมหะ อันท่านผู้ใดละได้แล้ว ถอนรากเสียแล้ว ทำให้เป็นดังตาลยอดด้วน กระทำมิให้มีในภายหลัง ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา ท่านผู้นั้น เป็นผู้ไปดีแล้วในโลก" 

       ผู้ที่เป็นธรรมวาที ยิ่งกว่า ธรรมวาทีในโลก พร้อมทั้งเทวโลก คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ตรัสรู้ความจริง แสดงธรรม ที่เป็นวาจาสัจจะ ที่เป็น วาที วาจาที่ทำให้สัตว์โลกเกิดปัญญา และละกิเลสได้ในที่สุด ครับ 


- จบ -