Tuesday, March 1, 2022

อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ : วัตรที่ไม่ควรระงับ 43 ข้อ 8 หมวด

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ : วัตรที่ไม่ควรระงับ 43 ข้อ 8 หมวดวัตรที่ไม่ควรระงับ 43 ข้อ 8 หมวด 

* * * หมวดที่ 1  


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 259 )  


       241. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 5 สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ///// ฐานไม่ทำคืน อาบัติ /////  คือ  

       1. ให้ อุปสมบท /////

       2. ให้ นิสัย /////

       3. ให้สามเณร อุปัฏฐาก /////

       4. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

       5. แม้รับสมมติแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณี* * * หมวดที่ 2  


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 260 )  


       242. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ

       1. สงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น

       2. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

       3. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

       4. ติกรรม 

       5. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม * * * หมวดที่ 3 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 261 )  


       243. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ

       1. ยินดีการกราบไหว้ ของ  ปกตัตตะภิกษุ /////

       2. ยินดีการยืนรับ ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       3. ยินดี อัญชลีกรรม ///// ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       4. ยินดี สามีจิกรรม ///// ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       5. ยินดีการนำ อาสนะ ///// มาให้ ของ ปกตัตตะภิกษุ * * * หมวดที่ 4 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 262 )  


       244. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ

       1. ยินดีการนำที่นอนมาให้ ของ ปกตัตตะภิกษุ

       2. ยินดีการนำน้ำล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       3. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของ ปกตัตตะภิกษ 

       4. ยินดีการรับบาตรและจีวร ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       5. ยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำ ของ ปกตัตตะภิกษุ  * * * หมวดที่ 5  


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 263 )  


       245. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ 

       1. กำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย ศีลวิบัติ /////

       2. กำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย อาจารวิบัติ ///// 

       3. กำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย ทิฏฐิวิบัติ ///// 

       4. กำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย อาชีววิบัติ ///// 

       5. ยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน * * * หมวดที่ 6 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 264 )  


       246. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ 

       1. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่าง คฤหัสถ์ ///// 

       2. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่าง เดียรถีย์ ///// 

       3. คบพวก เดียรถีย์ 

       4. ไม่คบพวกภิกษุ 

       5. ไม่ศึกษา สิกขา /////  ของภิกษุ   * * * หมวดที่ 7 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 265 )  


       247.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ 

       1. อยู่ใน อาวาส /////  มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ 

       2. อยู่ใน อนาวาส /////  มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษ 

       3. อยู่ใน อาวาส หรือใน อนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ 

       4. เห็น ปกตัตตะภิกษุ แล้วไม่ลุกจาก อาสนะ 

       5. รุกราน ปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอก วิหาร ///// * * * หมวดที่ 8 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 266 )  


       248. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 8 สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ 

       1. ห้าม อุโบสถ ///// แก่ ปกตัตตะภิกษุ 

       2. ห้าม ปวารณา ///// แก่ ปกตัตตะภิกษุ 

       3. ทำการไต่สวน 

       4. เริ่ม อนุวาทาธิกรณ์ /////  

       5. ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

       6. โจทภิกษุอื่น 

       7. ให้ภิกษุอื่นให้การ 

       8. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้ อธิกรณ์ กัน ///// 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ : วัตรที่ไม่ควรระงับ 43 ข้อ 8 หมวด * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 681 , 682 , 683 , 684 - จบ -