Thursday, March 24, 2022

สมถขันธกะ : ทำตามปฏิญาณเป็นธรรม

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สมถขันธกะ : ทำตามปฏิญาณเป็นธรรม


ทำตามปฏิญาณเป็นธรรม 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 610 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทำตามปฏิญาณเป็นธรรมอย่างไร

       ภิกษุต้อง อาบัติปาราชิก /////  สงฆ์ หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก 

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ถูกละ คุณ ผมต้องอาบัติปาราชิก 

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาราชิก 

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณเป็นธรรม        ภิกษุต้อง อาบัติสังฆาทิเสส  ///// … 


       ภิกษุต้อง อาบัติถุลลัจจัย /////  … 


       ภิกษุต้อง อาบัติปาจิตตีย์ ///// … 


       ภิกษุต้อง อาบัติปาฏิเทสนียะ /////   … 


       ภิกษุต้อง อาบัติทุกกฏ /////  …        ภิกษุต้องอาบัติทุพภาษิต สงฆ์ หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง อาบัติทุพภาสิต /////

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ถูกละคุณ ผมต้องอาบัติทุพภาสิต  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุพภาสิต  

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณเป็นธรรม 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ทำตามปฏิญาณเป็นธรรม * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : สมถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สมถขันธกะ : ทำตามปฏิญาณเป็นธรรม * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 752- จบ -