Monday, March 7, 2022

สมานสังวาส

 

สมานสังวาส


       สมานสังวาส ( อ่านว่า สะมานะสังวาด ) แปลว่า มีสังวาสเสมอกัน , มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน , การอยู่ร่วมกัน 


       สมานสังวาส เป็นภาษาพระวินัย หมายถึงการที่ภิกษุได้รับการบรรพชาอุปสมบทถูกต้องตาม พระธรรมวินัยเป็นแบบเดียวกัน มีสิทธิ์ในการเป็นอยู่และเข้าร่วมอุโบสถและสังฆกรรมกับภิกษุตามปกติและอื่นๆ เรียกว่าเป็น สมานสังวาส คือมีสังวาสเสมอกัน  

       หากได้รับอุปสมบทต่างกัน หรือมีสิทธิ์ต่างกันไม่สามารถเข้าร่วมอุโบสถสังฆกรรมด้วยกันได้ เรียกว่าเป็น นานาสังวาส คือมีสังวาสต่างกัน 


       สมานสังวาส เป็นการแสดงถึงการที่ภิกษุจะอยู่ ขบฉัน และทำสังฆกรรมร่วมกันได้จะต้องมีจุดกำเนิดและข้อปฏิบัติเสมอเหมือนและเท่ากัน  


- จบ -