Tuesday, March 15, 2022

สมุจจขันธกะ : หัวข้อประจำขันธกะ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สมุจจขันธกะ : หัวข้อประจำขันธกะขันธ์ที่ 3 สมุจจขันธกะ


หมวดว่าด้วย การรวบรวมเรื่องการออกจากอาบัติสังฆาทิเสส
 


หัวข้อประจำ ขันธกะ * * * ( 1 )  


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 584 )  


       อาบัติไม่ได้ปิดบังไว้ ปิดบังไว้วันหนึ่ง ปิดบังไว้ 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน ปักษ์หนึ่ง สิบวันเป็นต้น  หลายเดือน มหาสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติทั้งหลาย  


       ภิกษุสึก อาบัติมีประมาณ ภิกษุ 2 รูป มีความสำคัญในอาบัตินั้น 2 รูป มีความสงสัย มีความเห็นว่าเจือกัน มีความเห็นว่าเจือและไม่เจือกัน 


       มีความเห็นในกองอาบัติไม่ล้วนเทียว และมีความเห็นว่าล้วนเช่นนั้นเหมือนกัน รูปหนึ่งปิดบัง รูปหนึ่งไม่ปิดบัง หลีกไป 


       วิกลจริต กำลังแสดงปาติโมกข์ ความหมดจด และไม่หมดจด ในการชักเข้าหาอาบัติเดิม 18 อย่าง 


       นี้เป็นนิพนธ์ ของพวกอาจารย์ผู้อยู่ในมหาวิหาร ผู้จำแนกบท ผู้ยังชาวเกาะตามพปัณณิให้เลื่อมใส แต่งไว้ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

หัวข้อประจำขันธกะ จบ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

* * * ( 1 )   ในเล่มนี้ไม่ได้แสดงเนื้อหาของสมุจจยขันธกะไว้ เนื่องจากมีระบุไว้ว่าเป็น คำแต่งใหม่* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 3 สมุจจขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สมุจจขันธกะ : หัวข้อประจำขันธกะ  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 740 - จบ -