Saturday, March 26, 2022

สมถขันธกะ : การจับฉลากไม่เป็นธรรม 10 อย่าง

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สมถขันธกะ : การจับฉลากไม่เป็นธรรม 10 อย่างการจับฉลากไม่เป็นธรรม 10 อย่าง 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 612 )  


       333. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การจับฉลากไม่เป็นธรรม 10 อย่าง เป็นธรรม 10 อย่าง เหล่านี้ 

       การจับฉลากไม่เป็นธรรม 10 อย่าง เป็นไฉน คือ 

       1. อธิกรณ์ ///// เป็นเรื่องเล็กน้อย 

       2. ไม่ลุกลามไปไกล 

       3. ภิกษุพวกนั้นระลึกไม่ได้เอง และพวกอื่นก็ให้ระลึกไม่ได้  

       4. รู้ว่า อธรรมวาที ///// มากกว่า 

       5. รู้ว่า ไฉน อธรรมวาทีพึงมีมากกว่า 

       6. รู้ว่า สงฆ์จักแตกกัน 

       7. รู้ว่า ไฉน สงฆ์พึงแตกกัน 

       8. อธรรมวาทีภิกษุจับโดยไม่เป็นธรรม 

       9. อธรรมวาทีภิกษุจับเป็นพวกๆ 

       10. ไม่จับตามความเห็น  * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : สมถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สมถขันธกะ : การจับฉลากไม่เป็นธรรม 10 อย่าง * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 753 , 754 - จบ -