Monday, March 21, 2022

สมถขันธกะ : ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สมถขันธกะ : ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
 ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 609 )  


       330. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทำตามปฏิญาณที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้  ที่เป็นธรรมอย่างนี้ 

       การทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรมอย่างไร 

       ภิกษุต้อง อาบัติปาราชิก /////  สงฆ์หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก 

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้อง อาบัติสังฆาทิเสส  /////  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติสังฆาทิเสส 

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ 2 -  3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก 

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้อง อาบัติถุลลัจจัย /////  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติถุลลัจจัย 

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก  

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้อง อาบัติปาจิตตีย์ /////  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาจิตตีย์ 

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ 2 -  3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก  

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้อง อาบัติปาฏิเทสนียะ /////  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาฏิเทสนียะ 

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก 

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้อง อาบัติทุกกฏ /////  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุกกฏ  

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก  

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้อง อาบัติทุพภาสิต /////  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุพภาสิต  

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม  


       ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสส … 


       ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจจัย … 


       ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์ …  


       ภิกษุต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ … 


       ภิกษุต้องอาบัติทุกกฏ … 


       ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต  

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติปาราชิก  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาราชิก การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต  

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติสังฆาทิเสส  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติสังฆาทิเสส 

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต  

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติถุลลัจจัย  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติถุลลัจจัย 

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต  

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติปาจิตตีย์  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาจิตตีย์  

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต  

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ  

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาฏิเทสนียะ การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์ หรือภิกษุ 2 - 3 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต  

       เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติทุกกฏ 

       สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุกกฏ  

       การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : สมถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สมถขันธกะ : ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 750 , 751 , 752- จบ -