Monday, March 28, 2022

สมถขันธกะ : วัตร 18 ข้อ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สมถขันธกะ : วัตร 18 ข้อ
 วัตร 18 ข้อ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 624 )  


       366. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ทำ ตัสสปาปิยสิกากรรม ///// แล้วนั้น ต้องประพฤติชอบ 


       367.วิธีประพฤติชอบในตัสสปาปิยสิกากรรมนั้น ดังต่อไปนี้  

       1. ไม่พึงให้ อุปสมบท /////

       2. ไม่พึงให้ นิสัย /////

       3. ไม่พึงให้สามเณร อุปัฏฐาก /////

       4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

       5.แม้ได้รับสมมติไว้แล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

       6. สงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรมเพราะ อาบัติ ///// ใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

       7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

       8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

       9. ไม่พึงติกรรม 

       10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

       11. ไม่พึงห้าม อุโบสถ ///// แก่ ปกตัตตะภิกษุ /////

       12. ไม่พึงห้าม ปวารณา ///// แก่ปกตัตตะภิกษุ 

       13. ไม่พึงทำการไต่สวน

       14. ไม่พึงเริ่ม อนุวาทาธิกรณ์ /////

       15. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นทำโอกาส 

       16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 

       17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

       18. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้กันใน อธิกรณ์ ///// * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : สมถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สมถขันธกะ : วัตร 18 ข้อ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 763 , 764- จบ -