Monday, March 7, 2022

ภัตร

 

ภัตร


       อาหาร คือ ภัต หมายถึง อาหารสำหรับพระสงฆ์ฉัน เช่น พูดว่าพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ก็หมายความว่า พระสงฆ์ฉันอาหาร นั่นเอง 

       ภัต หมายถึง ข้าว อาหาร ของกิน เขียนว่า ภัตร ก็ได้ 

       ภัต หรือ ภัตตาหาร ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับ และฉันได้มีหลายประเภท เช่น 

* * * สังฆภัต หมายถึง อาหารที่เขาถวายพระสงฆ์ 

* * * นิมันตนภัต หมายถึง อาหารที่เขาถวายในที่นิมนต์ 

* * * สลากภัต หมายถึง อาหารที่เขาถวายตามสลาก 

* * * อาคันตุกภัต หมายถึง อาหารที่เขาถวายพระอาคันตุกะ  

* * * นิตยภัต หมายถึง อาหารที่เขาถวายเป็นประจำ   


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ภัตตาหาร - อาหารสําหรับภิกษุสามเณรฉัน 

       สะกดได้หลายแบบ เช่น ภัต ภัต ภัตร  


- จบ -