Tuesday, March 8, 2022

รัตติเฉท

 

รัตติเฉท        รัตติเฉท การขาดราตรี หมายถึงเหตุขาดราตรีแห่งมานัต หรือปริวาส ; 

       สำหรับมานัต มี 4 คือ 

       1. สหวาโส อยู่ร่วม 


       2. วิปฺปวาโส อยู่ปราศ 


       3. อนาโรจนา ไม่บอก 


       4. อูเน คเณ จรณํ ประพฤติในคณะอันพร่อง ;        สำหรับปริวาส มี 3 คือ

       1. สหวาโส อยู่ร่วม 


       2. วิปฺปวาโส อยู่ปราศ 


       3. อนาโรจนา ไม่บอก 


       เมื่อขาดราตรีในวันใด ก็นับวันนั้นเข้าในจำนวนวันที่จะต้องอยู่ปริวาสหรือประพฤติมานัตไม่ได้ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C3%D1%B5%B5%D4%E0%A9%B7    


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       การเสียราตรี ( รัตติเฉท ) 

       พระอุบาลีได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องการเสียราตรี ( รัตติเฉท ) ของภิกษุผู้อยู่ปริวาส หรือประพฤติมานัตต์แล้วล่วงละเมิดข้อห้ามว่าจะมีต่างกันอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า การเสียราตรีของภิกษุผู้อยู่ปริวาส มีเพราะเหตุอยู่ 3 อย่าง คือ 

       1. อยู่รวมในชายคาเดียวกับภิกษุอื่น 


       2. อยู่ในวัดที่ไม่มีภิกษุ 


       3. ไม่บอกหรือประจานตัวเองเกี่ยวกับอาบัตินั้นแก่ภิกษุ หรือแก่สงฆ์ แล้วแต่กรณี ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://www.baanjomyut.com/pratripidok/pravinaipidok/604_3.html    


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

รัตติเฉทของปริวาส    

       รัตติเฉท เหตุทำให้ขาดราตรีของปริวาสิกภิกษุผู้ประพฤติปริวาสมี 3 คือ 

       1. สหวาโส อยู่ร่วมในชายคาอันเดียวกันกับ ปกตัตตภิกษุ 


       2. วิปวาโส อยู่ถิ่นอาวาสและถิ่นไม่ใช่อาวาส ที่ไม่มีสงฆ์หรือไม่มีปกตัตตภิกษุแม้รูปเดียวอยู่เป็นเพื่อน 


       3. อนาโรจนา ไม่บอกอาการที่ตนประพฤติปริวาสแก่ปกตัตตภิกษุผู้ยังไม่ได้บอก 


       ถ้าปริวาสิกภิกษุ ทำหรือขาด 3 ประการนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นรัตติเฉทเหตุทำให้ขาดราตรี นับราตรีที่ประพฤติมิได้       รัตติเฉท เหตุทำให้ขาดราตรีของมานัตตจาริกภิกษุ ผู้ประพฤติมานัตต์มี 4 คือ 

       1. สหวาโส อยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับ ปกตัตตภิกษุ 


       2. วิปวาโส อยู่ในถิ่นอาวาสที่ไม่มีสงฆ์อยู่เป็นเพื่อน 


       3. อนาโรจนา ไม่บอกอาการที่ตนประพฤติมานัตต์ทุกวัน และไม่บอกแก่ปกตัตตภิกษุผู้ยังไม่ได้รับบอกในวันนั้น 


       4. อูเน คเณ จรณัง ประพฤติในคณะอันพร่อง คือในถิ่นอาวาสที่มีสงฆ์ไม่ครบองค์ ( คือ ปกตัตตภิกษุ ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป )        มานัตตจาริกภิกษุ ทำหรือขาด 4 ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นรัตติเฉทเหตุทำให้ขาดราตรี นับราตรีที่ประพฤติมิได้


       ปริวาสิกภิกษุ และมานัตตจาริกภิกษุ ไม่ควรยินดีในกิจของปกตัตตภิกษุทำให้ใน 4 อย่าง คือ

       1. ไม่ยินดีในการอภิวาท 


       2. ไม่ยินดีในการลุกรับ 


       3. ไม่ยินดีในการทำอัญชลี 


       4. ไม่ยินดีในสามีจิกรรม มีการนำอาสนะมาให้เป็นต้น 


- จบ -