Monday, March 21, 2022

อาบัติสังฆาทิเสส

 

อาบัติสังฆาทิเสส       สังฆาทิเสสคือประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภท ครุกาบัติที่เรียกว่า อาบัติสังฆาทิเสส 

       จัดเป็นอาบัติโทษรุนแรงรองจากปาราชิก มีทั้งหมด 13 ประการดังนี้ 

       1. ทำน้ำอสุจิเคลื่อน 

       2. แตะต้องสัมผัสกายสตรี

       3. พูดเกี้ยวพาราสีสตรี 

       4. พูดจาให้สตรีบำเรอกามให้ 

       5. ทำตัวเป็นพ่อสื่อ 

       6. สร้างกุฏิด้วยการขอ 

       7. มีเจ้าภาพสร้างกุฏิให้แต่ไม่ให้สงฆ์แสดงที่ก่อน 

       8. ใส่ความว่าปาราชิกโดยไม่มีมูล 

       9. แกล้งสมมติแล้วใส่ความว่าปาราชิกโดยไม่มีมูล 

       10. ทำสงฆ์แตกแยก ( สังฆเภท ) 

       11. เข้าข้างภิกษุที่ทำสงฆ์แตกแยก 

       12. ภิกษุทำตนเป็นคนหัวดื้อ 

       13. ประจบสอพลอคฤหัสถ์ 


       คำว่าสังฆาทิเสสแปลว่าอาบัติที่ต้องอาศัยสงฆ์ในกรรมเบื้องต้นและกรรมที่เหลือ กล่าวคือเมื่อภิกษุต้องอาบัติดังกล่าวแล้ว ต้องแจ้งแก่สงฆ์ 4 รูปเพื่อขอประพฤติวัตรที่ชื่อมานัต 

       เมื่อสงฆ์อนุญาตแล้วจึงประพฤติวัตรดังกล่าวเป็นเวลา 6 คืน เมื่อพ้นแล้วจึงขอให้สงฆ์ 20 รูปทำสังฆกรรมสวดอัพภานให้  

       เมื่อพระสงฆ์สวดอัพภานเสร็จสิ้น ถือว่าภิกษุรูปนั้นพ้นจากอาบัติข้อนี้ 


       ในกรณีที่ภิกษุต้องอาบัติข้อนี้แล้วปกปิดไว้ เมื่อมาแจ้งแก่หมู่สงฆ์แล้ว ต้องอยู่ปริวาสกรรมเท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดไว้ก่อน เช่น ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้หนึ่งเดือน เมื่อแจ้งแก่สงฆ์แล้วต้องอยู่ปริวาสหนึ่งเดือน แล้วจึงขอประพฤติวัตรมานัตต่อไป  


- จบ -