Wednesday, June 9, 2021

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับภิกษุผู้เดียวนั่งในที่ลับ คือในที่กำบังกับผู้หญิง

 

คําตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับภิกษุผู้เดียวนั่งในที่ลับ คือในที่กำบังกับผู้หญิงอเจลกวรรค สิกขาบทที่ 4


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 539 ) 


       โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง ระโห ปะฏิจฉันเน… 

       147.อนึ่ง ภิกษุใด สำเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกำบัง กับมาตุคาม

       เป็นปาจิตตีย์


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 2 : ปาจิตติยกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับภิกษุผู้เดียวนั่งในที่ลับ คือในที่กำบังกับผู้หญิง  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 119
 


- END -