Saturday, June 12, 2021

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการก่อไฟเพื่อผิง

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการก่อไฟเพื่อผิงทรงอนุญาตให้พระอาพาธผิงไฟได้ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 605 ) 


       166.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธก่อเองก็ดี ให้ผู้อื่นก่อเองก็ดี ซึ่งไฟแล้วผิงได้ 


ทรงอนุญาตให้ตามประทีปเป็นต้นได  


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 606 ) 


       167.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ติดเองก็ดี ให้ผู้อื่นติดก็ดี ซึ่งไฟ เพราะปัจจัยเห็นปานนั้นได้ 


สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 6 

       โย ปะนะ ภิกขุ อะคิลาโน วิสีวะนาเปกโข โชติง… 

       168.อนึ่ง ภิกษุใด มิใช่ผู้อาพาธ มุ่งการผิง ติดก็ดี ให้ติดก็ดี ซึ่งไฟ

       เว้นไว้แต่ปัจจัยมีอย่างนั้นเป็นรูป

       เป็นปาจิตตีย์ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 2 : ปาจิตติยกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการก่อไฟเพื่อผิง  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 123 - END -