Wednesday, June 23, 2021

มหาขันธกะ : วิธีถืออุปัชฌายะ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง มหาขันธกะ : วิธีถืออุปัชฌายะ วิธีถืออุปัชฌายะ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ :  ) 


       สิทธิวิหาริกนั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำอย่างนี้ 3 หน

       ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า 

       ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า 

       ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า

       อุปัชฌายะรับว่า ดีละ เบาใจละ ชอบแก่อุบายละ สมควรละ

       หรือรับว่า จงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเถิด

       
ดังนี้ก็ได้ 

       รับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยกายด้วยวาจาก็ได้

       เป็นอันสัทธิวิหาริกถืออุปัชฌายะแล้ว

       ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา

       ไม่เป็นอันสิทธิวิหาริกถืออุปัชฌายะ* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : มหาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : มหาขันธกะ : วิธีถืออุปัชฌายะ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 171- END -