Thursday, June 17, 2021

รตนวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการให้ทำผ้าปูนั่งที่มีขนาดเกินประมาณ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง รตนวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการให้ทำผ้าปูนั่งที่มีขนาดเกินประมาณทรงอนุญาตชายแห่งผ้าสำหรับนั่ง 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 764 ) 


213. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตชายแห่งผ้าสำหรับนั่ง เพิ่มอีกคืบหนึ่ง.


รตนวรรค สิกขาบทที่ 7 

       นิสีทะนัมปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกัง… 

       214.อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำผ้าสำหรับนั่ง พึงให้ทำให้ได้ประมาณ 

       นี้ประมาณในคำนั้น โดยยาว 2 คืบ โดยกว้างคืบครึ่ง ชายคืบหนึ่ง ด้วยคืบสุคต

       เธอทำให้ล่วงประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 2 : ปาจิตติยกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : รตนวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการให้ทำผ้าปูนั่งที่มีขนาดเกินประมาณ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 139 , 140- END -