Wednesday, June 16, 2021

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการแอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะกัน

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการแอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะกัน สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 8 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 711 ) 


       โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง ภัณฑะนะชาตานัง…

       197.อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน

       ยืนแอบฟังด้วยหมายว่าจักได้ฟังคำที่เธอพูดกัน

       ทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่ 

       เป็นปาจิตตีย์ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 2 : ปาจิตติยกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการแอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะกัน * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 134  - END -