Monday, June 28, 2021

มหาขันธกะ : วิธีถือนิสสัย

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง มหาขันธกะ : วิธีถือนิสสัย วิธีถือนิสสัย

       42.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลอันเตวาสิกพึงถืออาจารย์อย่างนี้

       อันเตวาสิกนั้นพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ 3 หน 

       ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่ 

       ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่ 

       ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่ 


       อาจารย์รับว่า ดีละ เบาใจละ ชอบแก่อุบายละ สมควรละ

       หรือรับว่า จงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเถิด

       ดังนี้ก็ได้ 


       รับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้

       เป็นอันว่า อันเตวาสิก ถืออาจารย์แล้ว


       ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา

       ไม่เป็นอันว่าอันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : มหาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : มหาขันธกะ : วิธีถือนิสสัย * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 190 - END -