Thursday, June 17, 2021

รตนวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการให้ทำเตียงตั่งที่มีเท้าสูงเกิน

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง รตนวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการให้ทำเตียงตั่งที่มีเท้าสูงเกิน รตนวรรค สิกขาบทที่ 5


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 755 ) 


       นะวัมปะนะ ภิกขุนา มัญจัง วา ปีฐัง วา… 

       211.อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ใหม่ พึงทำให้มีเท้าเพียง 8 นิ้ว ด้วยนิ้วสุคต

       เว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องต่ำ

       เธอทำให้ล่วงประมาณนั้นไป 

       เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 2 : ปาจิตติยกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : รตนวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการให้ทำเตียงตั่งที่มีเท้าสูงเกิน * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 139 - END -