Wednesday, June 16, 2021

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 11 เกี่ยวกับการร่วมกับสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุแล้ว ติเตียน

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 11 เกี่ยวกับการร่วมกับสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุแล้ว ติเตียน สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 11 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 723 ) 


       โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคเคนะ สังเฆนะ จีวะรัง ทัต๎วา… 

       200.อนึ่ง ภิกษุใด กับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้จีวรแก่ภิกษุแล้ว 

       ภายหลังถึงธรรมคือบ่นว่าภิกษุทั้งหลายน้อมลาภของสงฆ์ไปตามชอบใจ 

       เป็นปาจิตตีย์ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 2 : ปาจิตติยกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 11 เกี่ยวกับการร่วมกับสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุแล้ว ติเตียน * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 135 - END -