Thursday, June 17, 2021

รตนวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการให้ทำผ้าอาบน้ำฝนที่มีขนาดเกินประมาณ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง รตนวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการให้ทำผ้าอาบน้ำฝนที่มีขนาดเกินประมาณ รตนวรรค สิกขาบทที่ 9 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 772 ) 


       วัสสิกะสาฏิกัง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ… 

       216.อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำผ้าอาบน้ำฝน พึงให้ทำให้ได้ประมาณ

       นี้ประมาณในคำนั้น

       โดยยาว 6 คืบ โดยกว้าง 2 คืบครึ่ง ด้วยคืบสุคต 

       เธอทำให้ล่วงประมาณนั้น เป็นปาจิตตีย์

       มีอันให้ตัดเสีย 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 2 : ปาจิตติยกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : รตนวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการให้ทำผ้าอาบน้ำฝนที่มีขนาดเกินประมาณ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 140 - END -