Friday, September 16, 2022

ปาติโมกขฐปนะขันธกะ : ธรรมสำหรับผู้โจทก์ 5 ประการ

 
ธรรมสำหรับผู้โจทก์ 5 ประการ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 510 )  


       ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึง มนสิการ ธรรมเท่าไรไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่นพระพุทธเจ้าข้า


       571. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึง มนสิการ ///// ธรรม 5 อย่างไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่น คือ 

       1. ความการุญ 


       2. ความหวังประโยชน์ 


       3. ความเอ็นดู 


       4. ความออกจากอาบัติ 


       5. ความทำวินัยเป็นเบื้องหน้า        ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงมนสิการธรรม 5 อย่าง นี้ไว้ในตนแล้วโจทผู้อื่น * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 5 : ปาติโมกขฐปนะขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ปาติโมกขฐปนะขันธกะ : ธรรมสำหรับผู้โจทก์ 5 ประการ  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 959
 
 


- จบ -