Saturday, September 24, 2022

ภิกขุนีขันธกะ : สีจีวรต้องห้าม

 
สีจีวรต้องห้าม


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 558 )  


       สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ใช้จีวรสีครามล้วน

       ใช้จีวรสีเหลืองล้วน 

       ใช้จีวรสีแดงล้วน 

       ใช้จีวรสีบานเย็นล้วน 

       ใช้จีวรสีดำล้วน 

       ใช้จีวรสีแสดล้วน 

       ใช้จีวรสีชมภูล้วน

       ใช้จีวรไม่ตัดชาย 

       ใช้จีวรมีชายยาว 

       ใช้จีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ 

       ใช้จีวรมีชายเป็นลายผลไม้ 

       สวมเสื้อ 

       สวมหมวก 

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงใช้จีวรสีครามล้วน 

       ไม่พึงใช้จีวรสีเหลืองล้วน 

       ไม่พึงใช้จีวรสีแดงล้วน  

       ไม่พึงใช้จีวรสีบานเย็นล้วน  

       ไม่พึงใช้จีวรสีดำล้วน  

       ไม่พึงใช้จีวรสีแสดล้วน  

       ไม่พึงใช้จีวรสีชมภูล้วน 

       ไม่พึงใช้จีวรไม่ตัดชาย 

       ไม่พึงใช้จีวรมีชายยาว 

       ไม่พึงใช้จีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ 

       ไม่พึงใช้จีวรมีชายเป็นลายผลไม้  

       ไม่พึงสวมเสื้อ 

       ไม่พึงสวมหมวก 

       รูปใดใช้ ต้อง อาบัติทุกกฏ /////  * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 6 : ภิกขุนีขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภิกขุนีขันธกะ : สีจีวรต้องห้าม  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 976
 


- จบ -