Tuesday, September 27, 2022

เทียม/เทียมเกวียน

 
       เทียม - มีความหมายว่า เอาสัตว์พาหนะ เช่น วัว ควาย ลา ล่อ ผูกเข้ากับยานพาหนะ หรือเครื่องมือทางการเกษตร อย่างคราดหรือไถ เพื่อให้สัตว์ลากพาหนะหรือเครื่องมือนั้นไป เป็นวิธีการใช้งานสัตว์เหล่านั้น

       เช่น เราใช้วัวเทียมเกวียนเพื่อให้วัวลากเกวียนไปยังที่ที่เราต้องการ , ชาวนาเทียมควายเข้ากับไถเพื่อใช้ควายไถนา ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : http://legacy.orst.go.th/?knowledges=เทียม-๒-๒๓-มิถุนายน-๒๕๕๒  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - จบ -