Wednesday, September 14, 2022

พหูสูต

 
       พหูสูต ( บาลี: พหุสฺสุต , จาก พหุ คุณนาม + สุ ธาตุ + -ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ ) แปลว่า ผู้ได้สดับตรับฟัง ( คือผู้มีความรู้มาก ผู้คงแก่เรียน ) หมายถึง ผู้มีปัญญารอบรู้ ผู้รู้รอบด้าน ผู้ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาการมามาก ได้ยินได้ฟังเรื่องต่าง ๆ มามาก และสามารถทรงจำไว้ได้เป็นอย่างดี จนนับได้ว่าเป็นผู้รู้ เป็นปราชญ์หรือความรู้จากการฟัง 

       ในคำวัดหมายถึงผู้ได้เล่าเรียนหรือได้ฟังพระพุทธพจน์และศิลปะภายนอกแล้วทรงจำไว้ได้มาก เป็นผู้ฉลาดรู้นวังคสัตถุศาสน์ โดยวิธี "เรียนจากครู ดูจากตำรับ สดับเทศนา" เรียกความเป็นพหูสูตนั้นว่า พาหุสัจจะ ซึ่งเป็นมงคลอย่างหนึ่งที่นำความเจริญก้าวหน้ามาให้แก่ผู้เป็นพหูสูต ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/พหูสูต 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - จบ -