Saturday, September 17, 2022

ภิกขุนีขันธกะ : ครุธรรม 8 ประการ

 
ครุธรรม 8 ประการ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 516 )  


       ดูกรอานนท์ ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับ ครุธรรม 8 ประการ /////  ข้อนั้นแหละ จงเป็น อุปสัมปทา /////  ของพระนาง คือ 

       1ภิกษุณี /////  อุปสมบทแล้ว 100 ปี ต้องกราบไหว้ ลุกรับ ทำ อัญชลีกรรม /////  สามีจิกรรม /////  แก่ภิกษุที่ อุปสมบท /////  ในวันนั้น 

       ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 


       2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาใน อาวาส /////  ที่ไม่มีภิกษุ 

       ธรรมแม้นี้ ภิกษุณี ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 


       3. ภิกษุณีต้องหวังธรรม 2 ประการ คือ 

       ถาม วันอุโบสถ 1 /////  

       เข้าไปฟังคำสั่งสอน 1 จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน 

       ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 


       4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ว ต้อง ปวารณา /////  ในสงฆ์สองฝ่าย โดยสถานทั้ง 3 คือ 

       โดยได้เห็น 

       โดยได้ยิน 

       หรือโดยรังเกียจ 

       ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 


       5. ภิกษุณีต้องธรรมที่หนักแล้ว ต้องประพฤติ ปักขมานัต /////  ในสงฆ์ 2 ฝ่าย 

       ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 


       6. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ 2 ฝ่าย เพื่อ สิกขมานา /////  ผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรม 6 ประการ ครบ 2 ปีแล้ว 

       ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 


       7. ภิกษุณีไม่พึงด่า บริภาษ /////  ภิกษุ โดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง 

       ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 


       8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ 

       เปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี 

       ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 


       ดูกรอานนท์ ก็ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม 8 ประการนี้ ข้อนั้นแหละจงเป็นอุปสัมปทาของพระนาง ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 517 )  


       ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เรียนครุธรรม 8 ประการ ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ชี้แจงว่า 

       พระนางโคตมี ถ้าพระนางยอมรับครุธรรม 8 ประการ ข้อนั้นแหละจักเป็นอุปสัมปทาของพระนาง


       … ข้าแต่ท่านพระอานนท์ ดิฉันยอมรับ ครุธรรม 8 ประการนี้ ไม่ละเมิดตลอดชีวิต เปรียบเหมือนหญิงสาว หรือชายหนุ่ม ที่ชอบแต่งกาย อาบน้ำสระเกล้าแล้วได้พวงอุบล พวงมะลิ หรือพวงลำดวนแล้ว พึงประคองรับด้วยมือทั้งสอง ตั้งไว้เหนือเศียรเกล้าฉะนั้น * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 6 : ภิกขุนีขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภิกขุนีขันธกะ : ครุธรรม 8 ประการ  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 962 , 963
- จบ -