Tuesday, September 27, 2022

รีต/เข้ารีต

 
       เข้ารีต - ไปถือลัทธิศาสนาอื่น , ผู้ที่ออกจากศาสนาหนึ่ง แล้วไปปฏิญาณตนถือศาสนาใหม่ ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/เข้ารีต 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -