Sunday, September 18, 2022

สากิยานี

 
       สากิยานี ความหมาย คือ นางผู้กำลังศึกษา , สามเณรี , ผู้มีอายุถึง 18 ปีแล้ว อีก 2 ปีจะครบบวชเป็นภิกษุณี 

       ภิกษุณีสงฆ์สวดให้สิกขาสมมติ คือ ตกลงให้สมาทานสิกขาบท 6 ประการ ตั้งแต่ปาณาติปาตา เวรมณี จนถึงวิกาลโภชนา เวรมณี ให้รักษาอย่างเคร่งครัดไม่ขาดเลย ตลอดเวลา 2 ปีเต็ม ( ถ้าล่วงข้อใดข้อหนึ่ง ต้องสมาทานตั้งต้นไปใหม่อีก 2 ปี ) 

       ครบ 2 ปี ภิกษุณีสงฆ์จึงทำพิธีอุปสมบทให้ ขณะที่สมาทานสิกขาบท 6 ประการ อย่างเคร่งครัดนี้เรียกว่า นางสิกขมานา ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://dekgenius.com/dictionary/religion/buddhism-1312.htm  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - จบ -