Wednesday, September 21, 2022

อันเตวาสินี

 
* * * อันเตวาสิก หมายถึง ผู้อยู่ในสำนัก , ภิกษุผู้ขออยู่ร่วมสำนัก , ศิษย์ ( ภิกษุผู้รับให้อยู่ร่วมสำนักเรียกอาจารย์ ) 

* * * สินี หมายถึง นางผู้มีผิวเนื้อขาวงาม ( ก็คือผู้หญิงนั่นเอง )

* * * สรุปว่า อันเตวาสินี จึงหมายถึง หญิงผู้อยู่ร่วมสำนัก , ภิกษุณีผู้อยู่ร่วมสำนัก ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%CD%D1%B9%E0%B5%C7%D2%CA%D4%A1  และ https://dict.longdo.com/search/-สินี- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - จบ -