Monday, September 26, 2022

ภิกขุนีขันธกะ : ทรงอนุญาตผ้าสำหรับนุ่งในที่พักของภิกษุณี

 
ทรงอนุญาตผ้าสำ หรับนุ่งในที่พักของภิกษุณี 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 571 )  


       สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายมี ระดู /////  ขึ้นนั่งบ้าง ขึ้นนอนบ้าง บนเตียงที่บุ บน ตั่ง /////  ที่บุ เสนาสนะ เปื้อนโลหิต

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงขึ้นนั่ง ไม่พึงขึ้นนอน บนเตียงที่บุ บนตั่งที่บุ 

       รูปใดขึ้นนั่ง หรือขึ้นนอน ต้องอาบัติทุกกฏ


       เราอนุญาตผ้าในที่พัก        ผ้าในที่พักเปื้อนโลหิต

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าซับใน        ผ้าซับในหลุด

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้เชือกผูก แล้วผูกไว้ที่ขาอ่อน        เชือกขาด

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกฟั่นผูกสะเอว ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 572 )  


       สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ใช้เชือกผูกสะเอวตลอดกาล 

       … ตรัสว่า  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงใช้เชือกผูกสะเอวตลอดกาล 

       รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ 


       เราอนุญาตเชือกผูกสะเอว เมื่อมีระดู * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 6 : ภิกขุนีขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภิกขุนีขันธกะ : ทรงอนุญาตผ้าสำหรับนุ่งในที่พักของภิกษุณี  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 980- จบ -