Wednesday, September 14, 2022

วินัย/พระวินัย

 
       วินัย/พระวินัย - พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ พระวินัยเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก เรียกว่า พระวินัยปิฎก

       อย่างหนึ่ง พระวินัย หมายถึง สิกขาของพระสงฆ์ สรุปความหมายว่า วินัยในพุทธ ศาสนา ได้แก่ ศีล คือ หลักหรือข้อกฎหมายที่ ใช้บังคับแก่นักบวช ( สมณะหรือสงฆ์ )  ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : http://journal.nmc.ac.th/th/admin/Journal/2559Vol10No1_29.pdf 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -