Sunday, September 25, 2022

ภิกขุนีขันธกะ : เรื่องการให้อามิส

 
เรื่องการให้อามิส


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 564 )  


       617. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ อามิส /////  ที่เขาถวายแก่ตน เพื่อประโยชน์บริโภคแก่ผู้อื่น 

       รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 565 )  


       สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก

       … ตรัสว่า 


       618. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้แก่สงฆ์        อามิสมีมากเหลือเฟือ

       … ตรัสว่า 


619. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้เป็นส่วนบุคคล ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 566 )  


       สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุทำการสั่งสมไว้มีมาก

       … ตรัสว่า 


       620. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุยังภิกษุณีให้รับอามิสที่เป็น สันนิธิ /////  ของภิกษุ แล้วฉันได้ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 567 )  


       สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแก่ภิกษุณีทั้งหลาย 

       ภิกษุณีทั้งหลายถวายแก่ภิกษุ 

       คนทั้งหลายเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงถวายอามิสที่เขาถวายแก่ตนเพื่อประโยชน์บริโภคแก่ผู้อื่น ก็พวกเราไม่รู้จักให้ทานหรือ 

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงให้อามิสที่เขาถวายแก่ตนเพื่อประโยชน์บริโภคแก่ผู้อื่น 

       รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 568 )  


       สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถวายแก่สงฆ์        อามิสมีมากเหลือเฟือ

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้แม้เป็นส่วนบุคคล ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 569 )  


       สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุณีทำการสั่งสมมีมาก

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณียังภิกษุให้รับอามิสที่เป็นสันนิธิของภิกษุณี แล้วฉันได้ * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 6 : ภิกขุนีขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภิกขุนีขันธกะ : เรื่องการให้อามิส  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 978 , 979 - จบ -